Privacybeleid

Artikel 1. Algemeen

1.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens het kantoor verwerkt.

1.2 Het Advocatenkantoor Weteringkade verwerkt persoonsgegevens om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, om diensten te kunnen aanbieden en om de dienstverlening te kunnen verbeteren.


Artikel 2. Doel verwerking persoonsgegevens

2.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het opstellen en innen van declaraties;
 • het doen van aanvragen tot gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatiedoeleinden)


Artikel 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

3.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • persoonsgegevens zoals voor- en achternamen, BSN, geboortedatum en plaats;
 • contactgegevens zoals adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • financiële gegevens;
 • medische gegevens, voor zo ver de zaak hierop ziet;
 • strafrechtelijke informatie, voor zo ver de zaak hierop ziet;
 • gegevens die in het kader van een mogelijke sollicitatie worden verstrekt;
 • alle overige persoonsgegevens die aan het kantoor zijn verstrekt of door het kantoor krachtens het onder 3.2 genoemde zijn verkregen. 

3.2 Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het Advocatenkantoor Weteringkade omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder maar niet uitsluitend begrepen door wederpartijen, andere advocaten, de rechtspraak, het Openbaar Ministerie) of via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden.


Artikel 4. Grondslag verwerking persoonsgegevens

4.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uw toestemming;
 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang.


Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het Advocatenkantoor Weteringkade, zoals een ITleverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

5.2 Daarnaast kan het Advocatenkantoor Weteringkade persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

5.3 Met de derde partij die namens en in opdracht van het Advocatenkantoor Weteringkade uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die
derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door het kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. 


Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens

6.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 


Artikel 7. Bewaartermijn persoonsgegevens

7.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Artikel 8. Privacy rechten van betrokkenen

8.1 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

Advocatenkantoor Weteringkade
Riviervismarkt 3
2513 AM Den Haag

8.2 U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

8.3 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het Advocatenkantoor Weteringkade aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

8.4 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSNnummer. Het Advocatenkantoor Weteringkade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 


Artikel 9. Gebruik Social Media

9.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade maakt vooralsnog geen gebruik van social media.


Artikel 10. statestieken en cookies

10.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade houdt vooralsnog geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Evenmin wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van het kantoor te gebruiken.


Artikel 11. Aanpassing privacy statement

11.1 Het Advocatenkantoor Weteringkade heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.advocatenkantoorweteringkade.nl.


Artikel 12. Vragen en contact

12.2 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met het Advocatenkantoor Weteringkade via telefoonnummer  070-3836700 of via info@advocatenkantoorweteringkade.nl

Dit privacy statement is op 1 maart 2022 vastgesteld.