Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Weteringkade

Artikel 1 begripsbepalingen

 1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens
 2. de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de
 3. totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit
 4. van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als
 5. bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 6. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 7. klachtenfunctionaris: de advocaat die belast is met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van
  opdracht tussen Advocatenkantoor Weteringkade en de cliënt.
 2. Mr. M.J. Zennipman draagt zorg voor klachtafhandeling conform de
  kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke
  termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast
  te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede
  klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op
  klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van
  klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt
  voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een
  kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de
  dienstverlening.
 2. Mr. M.J. Zennipman heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke
  onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan
  worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de
  opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.


Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht
  doorgeleid naar Mr. G.D. Haytink, werkzaam bij , Kalvermarkt 53, 2511 CB Den
  Haag, e-mail info@escampadvocatuur.nl, die daarmee optreedt als
  klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het
  indienen van de klachten stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de
  gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te
  komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van
  de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking
  van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de
  klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk
  op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet
  vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de
  klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de
  gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de
  klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van
  de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de
  klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over
  eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de
  klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de
  klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter
  verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het
  kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.